PROOF! Khizr Khan Hillary Plant working for Muslim Brotherhood

About The Author
-

29 Comments

 • brandon7198
  Reply

  Howany fastballs are they going to throw and try to slip into our mitts?
  This is just how it is. Even our history as Americans will prove to be
  disturbing. Corruption has always had a home in our nation.

 • ContrarianExpatriate
  Reply

  Anyone who uses his dead son for political reasons is a turd!. The Khan
  Family has made me dig my heels in FOR Trump. I truly feel this Khan stuff
  is helping Trump for the silent majority!

 • noobury
  Reply

  The EU, Middle East, and South America, in general, is just a shithole.
  Indians, Pakistanians, Muslims, Mexicans, Filipinos, Turks….. a high
  majority are all troublemakers.

 • Daniel One
  Reply

  Hellary did same wrong thing (religions) in US now as compared to the time
  she was secretary of states (in Egypt, Syria and Libya).

 • American Muslim
  Reply

  Wow Chris defaming the parents of a fallen soldier, and making it out to be
  some sort of conspiracy how pathetic unsubscribed.

 • Nick
  Reply

  Well..I m a Muslim…and I understand this kinda Zionist moves….I know
  Hillary is gonna Drone the heck outta innocent Muslims just like Obama
  did……Trump2016

 • James Goodrich
  Reply

  Another great video chris…love your energy….now I think the question is
  and should be what in the hell has what sacrifices rotten ,good for nothing
  killary made for this country..! Besides the killing of innocent lives due
  to her incompetence…..can’t stand to even hear her voice ..disgusting
  witch!!

 • etheriumblack
  Reply

  are any of you guys not disinformation agents these days? you often speak
  as if Donald Trump is not an implant himself in order to help or inshore
  Hillary Clinton becomes the president. you speak as if Donald Trump is not
  a willing participant of this Grand evil scheme. how come you never talk
  about the relationship between Donald Trump and the clintons?

 • Obed Blas
  Reply

  Dude Trump is a shit stain as well. We have the worst candidates running
  for president. Bring back Ross Perot!

 • Jeremy Awesomesauce
  Reply

  Assange vs. Snowden…dude that is totally mind blowing. It’s like 80’s spy
  movies come to life!!!

 • the eye in the sky
  Reply

  Now , what is this?the same fuckers that are against USA,now they are on a
  podium.with the same people who are supposely fighting against.what a
  circus!!!and a shame.

 • Irish Proc
  Reply

  W̬H͉AT ͉IS ̫I͔S̼L̮A̻M͚? ̩A̮n̲s͉w̳ered ͇in͔ ̜6̬ poi̩n̹ts, p̺lus 1̖.ͅ
  ̦
  ̟•͖ ̖Be͉l̤ief ̫i̗n̫ Go͉d ̦Al̖m̰ighty͔.̖ ͚He̱ h͕a͇s no̳ pa͔rt̹n̜e̻r,̲ ̲no̮
  ̙eq̤u̫al̰ and ͙t̳her͓e͉ is̯ ̱n͓o̜th̬i̬n͔g̰ l̩ik̯e Hi̦m̜. ̪H͍e̳ h̤a̬s͙
  p̥o̜w̥er̩ ọver̦ all̰ t͚hings̪. ͖He̪ ̮is̤ ̹th̞e true͚ re̟a̩lit͕y̳ ̟a͓n̞d͇
  eve̫r̞y̥t̝hi̩ng ̦e̺lse i̺s ju͚st H͚is c̙reat͍i̭on̹.̯ J̰u̲st̼ ͍as̼ ͎H̰e
  ̭c̖re͚a̺t͍e̩d̝ ͚ev̰er͔y̱t̼h͚ing̝,̜ He c̫an ̹ta̰kḛ ̭everyt̞hi͍ng͉ ̘o̰u͇t̯
  o̩f̜ e̩xi̠s̪te͍nce. ͇T̰h̝ḛṛe̮ ̣is ̙not̗hin̟g͍ bef̯o̙r͚e̲ Ḫi̜m and̝
  ̬n̼o̠ṱhi̺n͙g aft̮er̺ Hi̼m͈.͍ ̥He̺ ̪is͔ ̼ḙt͚er̗n͇al.͈ ̗H̯e is no̖t a̤
  “he”̣ ͓b͖ut we ̞ha̞ve ͅl̤i̙mi̭țed vo̻ca̭bu̝larỵ. ͕H̭e iͅs per̞fḙcț. He̥
  is̼ c̭ompl̦etḙ. He i̝s ͔e̮ve͙ryt͍hin͈g a͉n̰d w̮e̪ only̜ ̯e̺x͍i̜s̫t b̻yͅ
  ̞Hi͓s̪ ̮w͎ill a͕n̪d͕ pe͉rmi̮ssio̗n͎.
  ͕
  ͖•͓ ̯B̥eͅl̗ief̭ i͉n t̪h̺e̲ A̳nge̬ls.̻ Intellige͓ṇt ̗and p̭ur̮e
  cr͕e͕a͉tur̳e̠s̲ m͍ad̩e̻ of͔ ̞l̬i̳gh̰t̻.̬ T͙h̳ey a̪r̲e ͖inh̖e̩ren̲tly
  g̯o͔o̼d̪ ͅan̦d hav̠e̜ ̖n̜o f͍r̳ḙe͔ w̞ill̩ t͓o̹ ͙cho̮o̮se̘ ̯t̥o ̣b̺e
  e̠v̺iͅl. ͇H̖u̠mans̻ ͎a̖r̠e al͈s͓o̬ ̫i͕n͈h̞ere͔n͇t̰l͚y̦ ̳g̠o̼od,͎ ̺tͅh͎i͓sͅ
  ̻i̟s calle̯d̥ th̹e ͉“fit̘ra̤”͍,̣ wher̻eb̪y ḥu͇m̖a͚ns are̥ ̹b̞o̩r̠n̥ w̭it̗h
  a ̮natur̤ḁl ̠/̹ ̠i̦n͎stin̰ctu̗a̯l ̟i̬ncl̥iͅna͍ṯi̮on ̪t͔o̦ ̖be kin̯d͔,ͅ
  ͕genḙr̼o̩us, fait̗h̘ful a͓n̫d ̭c̹ompass̰ịo̥n̮a̼t͓e͓. T͔hi̞s c͙an̘ be
  clear̼ly̝ ͇o̜b̜șerv͍ḛd̫ in ̥al͉l͔ ̟c͍h̺i̹l̮d̙re̠n o̪fͅ ̬e̞ve̲r̰y ͔r̥ac̘e̜
  ͈and c͇ree͉d͈.̗ How̺eve̱r̺, dẹmo̱n̬ic̳ ̲i̠nflu̜en͔c̰e̠s ̘fr̺o̭m̳ so̟m͍e
  ̮of̯ ͇the ͓ji̝nn͙kind ̲= ̤c͙re͇atu̯r̭e͖s ̣wh̖i͈c̦h̭ hḁve̬ ex̲iͅs̺ted
  b̲efor̠e ̲h͔u͖m̺ans,̝ ͍w͚h͔o h͙a͚v̝e an͇ ͔an͔at͍omy o̯f ̗f̻ire/̼p̘lḁs̳mͅa̪
  ͎but̯ a͈re ̟un͔ọbserva̺b̤le̦ ṱo ͕our eyesͅ ̜muc̪h like͍ ̼ma̜n̦y colours͖
  ḭn tͅhe͇ ̤e̹le͔c̱troma͓g͕ne͎t̰i̙c s̖p̜e͕ctrum.̜ = ͇ ͓Th̪ese ̺d̟emoni̜c̘
  ͇inf̙l͇u̞ences c̥omp̭e̮t͈e̙ ̣w̬ith͚ ͇an̠g̭eli̺c̲ ̥inf̙l̯u̜e̗nces ͖iṇ
  ͉ou͔r̙ l̻ivͅes̖.̜ Wi̖th͈ ̱t̩he̝ ̥f̺r̰ẹew͍i͙l̮l͕ gi̫v̘e̹n̤ ̗to u̲s̺ w̳e
  mͅụs̼t c͚hoose̝,̹ ̲da̮i͎l̼y̹,̩ ̪wh̙i͖c̞h ̬i̹nflue͚n͓ce ͔to̲ follow̠.͚
  ̯
  ̺•͎ ͕B͔e̟lie̞f̳ ̹iṋ Di͉v̘ine̥ Boo̜k͚s.̤ ͕Bͅel̺ie̤f ̟in̠ t̜he ͅB͇ibͅle̠,̖
  t̖h̙e̥ ͚T̲or̭a̦h, th̪e̯ ̱P̳s͉alm̳s̫, t͕he G̭o̮s̩pe͖l ̯a̲nd a͖ll̯ ̹d̳ivi͓nͅe
  ̣b̪oo͕k͈s ͅwhͅḭc̜h͓ ̬d̥o̥ ͅ(or̦ di͖d) c̯a̻l̬l̻ yo̼u ̲t̝o r̻e̫memb̼e̜r th̘e
  O̥n̻e̹ an̙ḓ Al͖m̞i̩gḫty͎ God͉ i̻n̼ ̺y̗o̯ur a͖c͙t̯ions̫ an͕d ̦w̪o̗rds̯,
  ͖and ̖t͎o ̗obey̜ H̦i̤m̭,͈ ̰f̗o̤r ̻your ͖ow͍n̥ șa͔k̟e̞.̼ Fi̹ṇa̦l̫ly͕,̲
  the̗ last ͅd̞i̝v̯in̠e ̼rev̝el̥a̰tion̖;̼ ͕t̟h̖e͔ Qu̞r’ͅan͎,̠ whi̲c̱h̼
  ̳c̼onfirm̪s wha̻t ̯w̮e alr͚ead̼y ͙kn͔o̟w ̖a͙bou̥t̪ ͙t͓he̟ ̘pr̭evio̠us
  s̹c̣r̠ip̱tures ̞b̠eing ͇alt̫ered͎ a͈n̘d ma̼ni̩pu̺l̖a̠t̟ed̻, ͓and ͉w͈hi̼c̲ẖ
  re̪ct͎i̻f͓i̦e̠s those͚ ͖e̯rr͔ors̘ ̜a̘nd̗ g̰iv̞e͉s us̘ ͍a̦ fir̥m
  ̯gr̳ou̹nd̼in̤g in ̦au̘th͙en̰t͖i̻c͇ ͇g̠ui̗d͈a̻nce a͎nd̻ ̥k̟now̪le̩dge fr̺o̪m
  ͈ou̻r ͍Cr̳ea̠tor.̺ ̪A̦s pr̺o̪mise̼d ͔i̟n th̳e̖ ͎Qur’an i̥t͉sel̠f,͕ t̮h͍e
  la͕st r̭e̜v̩e̙la͚tio͖n ̦w͇i͙ll neͅve̟r ̤be͚ c͉h͇an̮ged a̼ṋd͕ s̻o no̦
  mor̻e̲ ̭m̰esse̩ṋgers or b̲oͅo͔ks̭ wi̗ll̳ ̝ḇe ̞se̝n̩t̠ to ͍hum̱anki̲nd.͓
  ̳Ṯh̤e̼r̦e̤ is͍ no͉ ̹more̳ gu̪ida̞nc̤e ̝to comḛ.̥ ͚G̼o͉d͉s ̙favour̺
  u̙p̥ọn ̦u̝s ̫has b̮e̖e̤n͉ c͇o͎mple̼t͓e̳d.̝

  •̱ ̪Belie̬f͇ ͓in̦ the ̘Pr͍o͓phe̜ts̗. ͙B͓eli͍e̦f th͇at̟ ͉every̥ n͉a͇ti̱o̥n
  ̹h̥ạd prop̯h͕e̟t̹s̪ ͇s̠e̤n̦t to ̫i͔t, ͉t͉o̠ r̫em̯ind̫ theͅ ̥p̭eop͉le̳
  aboutͅ o̞ur cov͕en͙a̟nt wit̼h͕ ̲G̥od̠. T̗ha̪t ̳be͍f̣o͇r͚e͇ ͇He pu̻t o͕ur
  ̼soṵl͇s͓ in̮ th̬e̞s͖e̘ boḏi͈es,̬ we̯ agree̩d to th͓i͎s̯ ̫chaḷl͇e̫ng̬ẹ,
  and ̮we̼ ̬a̻g͚r͕ee̞d t͈o̘ be̦ ̤t̤e̗s̳t͕ed ̰on ̖ea̗rth. ͅO̩v͉e͚r̯
  ͈1̲24̳,͎000 ̼P̻r͕op̟he̜t̬s h͔a̠ve͙ b͓een sent̗ ̫to̰ ̳al̞l̮ t̠h̙e̞ pe͖ọp̼le
  ̺o͎f̦ ͙t̘he ̘wo̼r̠ld.͖ O̪f ̱these Pr͓oph͓eͅt̟s,͎ ̤a̯ṟo̫u̗nd̪ 3̼0͔0̜
  w͈e̲r͍ẹ Mess̱en̹gers. ̩T̫he͙y̘ we͇re ͙s̮ent͎ wit̤h ̖a d͔iv̗i͚n̜e
  ̞r̫ev̜el̻at͎i̳on̮. As̜ ̪M̞us̪li̟ms we͉ d̪o ̜n͙ot ̰di̭ff̲ere̯n̞ti̝ate͉
  b̟e̥twe̜e͉n̺ ̙t̪h͉e ̘Me͉s̝sengḙrͅs̠.͉ ͙They are͓ ̻all ̲equ̬a͍l an͉d we
  tr͔ust̬ ̭a͔nd͈ ̺b̭e͉lie͔ve in ̻themͅ ̲a̘l̰l̦. ͉Adam̟, ̫Enoch̲, ̯No̞ah,
  ͍Lot,ͅ ̦Jon͈ah, ͖Ab͚ra̯h͎a̦m̱, ̳I̲s’̜mḁeel,͚ ̹I̦s’a̖a͔c,̣ ̤Ḭs’̙ṛaeel̘,
  J͉os̘e̳p̯h̦, ̟Jesus͕, ͓M͍uh͍a̺m̯ma͇d ͚– ̥Al͎l͇ ̰we̜r͕e̘ among t̝h͈os̞e
  ̠m̗os̺t͎ ḅelo̳v͍ed ͕ṭo̭ ͚G̰od. ̯How̭e̪ve͔r̭; M̠uhammad̯, b̪eing̮ ̜t͕he
  v̩e̪ry̞ l̖a̹s̳t ̙m̳essen̘ge̻r was no͈tͅ ̪ju͕st ̫s͎en͉t t̠o ̩o̼n̻e
  ͓na̼t̝ion͕, ͈bu̖t he ̗was ̲s̬ent͎ as ̤a͍n e̪x͎amp̟l̦e ̻fo̰r ̺t̯ẖe͖
  ̫e̪ntire̜ ̺wo̤rl̗d͇. ̙W̲hi̲le̙ ̦w̜e ̤Muslim̥s͉ mu̟s͔t ͈b͉eli͚eve̫ ͍a̙l͚l͖
  t̲h̠e M̪esse͉n̻g̳e̞r̞s̺ a̮r̗e equ̠a̗l̳,̲ we u̳n̩de͓r͈s͖tan̘d t̗h͇at bei̹ng̥
  ̱the̺ la̱st̹ me̝s͙s͇e͉nge̪r ha̞s͍ ͕ve͎r̠y ho̪n͇o͎u̠r͙a̺ble
  i̩mp̹lica̦t͎io̼n̟s̥.̘ ̯We b͈eli̻eve iṯ i̟s th̩ẹ fi̠naḽ me͎s̺senger ̰wh̭o
  will intḛr̲ce̺de ̥and asḵ ̻Go̦d t̩o ͇begi͖n̥ ̩Ju͉dgem͕eṋt͕ ͚d̻a͉y, whe͓n
  n̝o͚ one̪ els͇e ̰w̰i̳ll a͔nd ̳ma͓y̜ pe͈ace̬ ̫be͕ u̫p͇o̼n ̱h̤im̜ ̱anḏ ̫on
  al͕l̖ t̙he p̥r͉oph̰e̺t͓s a͙n̺d̙ ̮m̝es͎s̤e̦ngḛr͚s̭.̭

  ̖•̼ ̰B̺ẹl̰ief̣ in͈ th̗e ̟D̺ay of Judg̱em͍e̦n̪t̤.̻ ̺B̮el̳i̬e̘f ͍in ̙the
  ͎s̭c̥ales ̲w̰h͚ic͚h̝ ͓w͇il̜l weigh ̻our ̖d̹e͔ed͙s,̥ ̮t̖h͇e ̖o̥n̻ly̼
  ̺com̱m̟od̥i͚t̙y̻ ͚oͅn̫ ̯that͖ d̖a͎y̯ ̪wh̘e̲n ̜g̱o̻l̙d ̹an̦d si̙lv̫er w̹i̖ll
  b̭e̗ m͚eaningles͖s.̻ ̫A̼f̯te̹r ̲t̝hi̳s͎ w͓or̪ld ͇h̠as͎ ̜eͅnded͕ ̤an͙d
  ṯheͅre ̝are no ̬m͇ore ͔pe̲o̬ple, allͅ ̻will ͎b̤e̥ ̥r̮e͎sur̲rec̝ted͇ /̝
  rḛcr̰e̖at͔ed. We̪ be̼l̦i̖e̲v̗e man̙ḳin͇dͅ ̹a̬nd̺ ̦j̥innk̰ind̬ ̣w̲ill͙
  ͖th̻e̝n̤ be waiṱing̗ fo̰r ̪50̭,̠0ͅ0͕0 yeͅa̠r͚s for̲ j̹udg̦e̝m̬e̠ṇt ͎t̞o
  b̟egin. F̜i͇na͚lly̹, ͔th͈e̪ ͅla̹st Pr̥op̱h̤e̜t, ̤ma͎y̠ ̞G̺o͕ḓ b̘l̦e̝s̝s
  ̥hi̠m, wil̝l p̻r̳ost̜r̗a͎te to ̼th̲e ̼A̤lmi̲g̩hty a̭nd͚ h̜u̙mb̖ly͎ ̜ask͚
  H͚i̪m ͍ṭo̱ b̤eg̻i̹n. ̙T̜hiͅs ̟wil̙ḷ b̹e̙ ̫ạ ̠torm͔entiṉg t̬im͖e ̞a̗n͙d̰
  ̜peop̬le̥ wh̬o͖ ̳think̰ they aͅr͎e ͍go̲i̼ng̱ ̰t̤o ̣he̹ll,̦ will̬ ̘sti͙l̤l̘
  w̲a̜nt͈ jud̪gemͅe͙nt t͇o̼ ̮c̦o̱mmence͔, ̼j̭uṣt̯ ̙to ̦l̻eave t̟h̘i̗s̙
  p̬l̠ace̘. ͖Go͇o͖d̯ an͍d̤ ̥ba͍d̟ ̩dee̞ds̟ wi̗ll b͈e͔ ̻w̙ḙig͎h̦e͙d̻. ̜Th̰e̘
  ̮u̺lt̥ima̱t̤e fat͖e͕ ̪an̘d y̜o͚ur̤ f̹i͚n͈al de̠s̜t̹inati͉on̬ ̩will ̱be̩
  de̠c͕ided̫. H͎ea̼ven̞ or h̰e̬l̥l̪ w̩ill̙ be̯ ̯re̺wa̤rd̘e̲d ̣to̙ ͉t̙h̯o̹s̘e̬
  ͉who̫ ḛar̟n w͓h̳at͕ th͕ey ̖earn. D̜on’̥t ̤fee̺l ̤ho̦p̗e͍l̪es̗s th͓ou̞gh.̻
  ̦If͔ y͈ọu ̙s̼in̦c͈er̫e̦ly͓ ̪reg͙re̞t̤ ỵo̠ur̻ s̥in̙s, ̘and̻ ̳as̬k ̼G̪o̖d͕
  t͔o f̰o̜r̝gi̬v̬e͍ ̦y͖o̠u ͎in t̞h̺is̮ ̪l͍if͉ḛ, țho̟s̞e ve͍r̯y̰ ̙si̳ns
  ͍will b̝e ͚tra͙n̝s̝fo̜rm̳e̤d̜ ̯from̠ ̠b͚ad͎ ̤de̜ed̝s͉ ̼in̫t̮o̘ go͍o̭d
  ͚d̤eeds͍.̱ ͚Ẹv̖er͕y͕ g͔ood inte̲nti̹on͚ ̠yo̻u̦ ̩m͉ak̬e͇ i̺ṣ w̰or͖th
  o̘n͖e̟ g͇oo͇d ͍d͕e͍ed,͎ w͇h̠i̪le̥ e̜ve̪ry͈ evi͔l̹ i̖nte̘n̪t̼i̝on̺ i͈s̹
  n̯o̗ṭ c̭o͚u̫nte̺d, ̯unle̞ss͓ ̞y͖ou ͙a̟c̬t o̦n ͔it͕ ̭a̲n̫d c̘omm̫i̮t ̳the̫
  ̱si̞ṋ.̯ ̜I̙f y͙o̙u̘ ̣ac͔t o̗n a ͙g̖oo̬d̹ in̦t͙ention̬ ͍itͅ ̩c͉a̗n b̮e
  woͅrt͙h ͉10̭0̥’͕s̜ o̙f̠ ̪g̮oo͕ḍ ̼dẹeds̥.̬ R̬ig̣hteo̰us̺n̳es͍s͙, beli̠ef
  ͖i̩n ͚t̮h̝e͉ la̝s̬t ̼da͍y an͇d̮ ̗be̤l̤i̗ef̬ ̬in͈ Gͅo͚d are a͚l͓l̞ you̘
  ̯nee̻d̳ ̝t̜o̫ ̯a̟t̲ta͈in̺ ṱhe u͓l͈t̠im͓at̲e̠ ̼vi̞c͙t̺ory͕. T͈o̬
  re͚mͅa͖i̹nͅ ̲e̬ṯeṟna̭l̤ly̤ ̺in His p͔lḙa͎su͎re̪, r̠es̺i͇d͔i̜ng ̦i͓n̼
  H̟is ̺ga͚r͓d̻ens̖ of͚ bl͚i̼sș wher̬e alḽ h̟ar͕ds̹h̳ipͅ,̫ e̱v͉i̼l̬,̪
  di̞se̜as̤e͎ ̼anͅd̙ ̖su͇f̩f̻e͈rin̰g ̳a̹rḙ ̜r̺e͚m̞ove͖d̩,̹ re̻p͓l̜a͚ced ̘by̪
  ̩aͅl̩l ̯th̦e ͙deli̥gh͓t͎s yo̼u̖ ̮c̣a͓n̹ an̲d c̤an’̤t im̼ag̬i̟n̥e.
  ̠
  • ̯B̲e͔l͖ief̬ ḭnͅ ͔God’s ̳pr̭e̙des̠t͈iͅn̼at͔io͇n̠.̲ ̳B͖e̖l̘i͓evin̞g̼
  ͚t͎ha̩t̜ God̲ k̝no̪w͉s̳ e̩ve͕r͍yt͕hi̯ng̭ th͇at ̰h̰a̞s be̻e͔n,̤ ̦a̱ṋd wi̼ll
  be.͉ B̯el̻i̭e͙v̭ing̝ thͅat ̝tḥe͚re ͍i̞s̲ no͚ ̰p̭o̤wer̙ o̻r ͖a̼bility̱
  ͅt̩ọ ̥do ͙an̝y̲t͙h̹i̳n̹g̥ exc͙e̜pt ͍b̩y̰ ̥H͚is per̩mi̼ssiͅo͎n̬ ̞a̱n̗d͓
  ͅpower f̙ro̬m̺ ̲H̫i̯m.̱ B̰e͎lievin̗g͈ t̘h̲a̱t͕ w̳e ͖ar̭e bu̬t a̤
  t̙i͕meli̮n̦e͇ of ̮i͇nte͙n̩ṱi͖on̥s, and͉ ̪t͎haṱ He͎ ̯ịs̜ ṯhe ͔one̗
  ̼w̥h̬o ͙dec̳i̙des̱ ̼whe̳t̙h̘e̖r or ̯not̩ t̫o ͙g̰i͙v͖e ͙us t͔he̳
  ̭a̻b͉ili̹t͉y̦ t̹o f̝ulf͉i̬l̪ th̗ose͚ i̳n̮ṯe̗n̳țio̪n̳s.̰ Be͖lͅieving
  ̯t͈ha͕t̼ ͖He is̪ ͓t̬h͎e ͔Mo̤s͇t̪ ̣W͚is̝e̬,̼ ͇a̙n̞d̤ ̮th̩a̼t althou̙gh̖ w͎e
  ͙m̦a̮ỵ n̲o͚t̙ uṇd͈erst̳a̜n̝d̳ Hͅi̜s wisdo͈m,̦ w̳e̮ ̝s̖ub͔m̮i̫t͍ to̦ ͕H͕im
  and̝ țr̬us̗t̯ ͕t͙h͕a͉t͔ ḙver͕y̞t̯h̜i̜n̠g̯ th̗ḁt̪ h͔app̣e͇ns̠ is̺
  ̬ult̗imately͓ ̜f͈or̦ ̣ou̱r own̩ g̙oo̬d.̪ ͚He͎ is ̜be̼ne̘v̗o̲le͖n̞t,
  m̙e̥rcif̲u̲l ̮an̳ḓ ͖l̟ovḭng and̲ ̥i͖t̤ ͈is Hi̬s ̞p̩l̻ea̬s̥ure̬ to ̪see̩
  ͕us̖ ̗b̜eing be͔nev͇o̠len̟t, ͉m̥erciful̗ and͍ ̼l̜ovi͈n̼g͕.̟
  ͚
  •̻ A ̲M̫uͅs̖l̹im ̝m̰ust͚ ̺t͖e͇s̯ti̞fy̹ tha̳t̮ G̘od̜ i͉s̲ ̯One, ̤has ̗n̖o̼
  ̥equ̮als, ͇n̖o ͖pa̼rtners a̜nd͇ therḛ i̲s ͉n̯oͅthin̥g̭ l̜i̖ke̬ Hi̪m,̬ and
  ̺we mu̖stͅ ͙t͖es̳t̬i̹f̥y ̜th̼aț ̗in̬deed M̳uhamm̮a̝d͖ i̫ș ̘ve̼ry
  c̤leạrlỵ ̬th̟e̻ la͖st m̺es͎se̱ng̠e̠r͍ se͇nt b̼y ̬G̜o̥d.̳ W͚e̺ m̬us̠t
  pr̥ay̟, ͚giv̟e̪ ̤cha̰r͎ity̩, ͖fa͕s̫t̰,̦ ͔a̱nd ̮p̹e̥rf̫o̠rm
  ͔pi̬l̺g̯r̤im̫a͙ge̗,͈ t̤h̻e̥reḅy̗ ea͚r͇n̼i̻ṇg̺ ̙Go̟ds͔ f͕o͕rg̙ivene̜ss̜
  an̦d m̼an͇y ̪g̗ood̮ ̙d̤e̗e͔d͖s̖ /̜ i͇n̯ve̫s̠tm̫eͅnt̯s̥ f̹or͉ t̥h͔e re̠a̻l
  e̞t͙er͕nal ͔lͅi̬f͍e ͙w͙hen t̬hi̺s ̦t̲e͔m͉po̖r̪ary ̻aḅoͅde̻ ḭs̞
  ̬du̖m̩ped̹. We ̮m̦us̯t̤ ̺beͅ ̩h͇o̫n̮eͅst͔,̤ t̘r̙uthf̙u̟l,̯ tru͙s̭tw̻orth̳y̖
  an͚d r͙ig̠hṭe̜o͍u͉s. Ḅe ̥pleas͔ant͚,̥ hygie͔ni̝c͔,̭ h͙a̝ve ̱goͅo̠ḓ
  ͙c͍ha͇r̗a̩ct͚e̺r̤ ̜and̗ ̬ḅe geneṛou̞s.̟ ͈Be ͕gra̤tef̝ṵl, p̦ati̼e͎nt͕,
  ̝m̖e̼r͍ciͅf̰ul and̠ couͅr̖a̱g̬e̜ous̰. ͎Ba̤si͈c̹ally̤ ̜lo̝v͙e fo̹r yo̝ur̺
  ḇrot͙he̜r̼/͇si͍s̙te͓ṛ wha͕t̘ y͍ou̳ w̹o̝u̠ḻd̼ ̘l̯o̫ve̩ ̰for͇
  ͙your͚sel̻f̭. ̗A Mus͖l̗i̳m ̰i̞s̱ ̗coṋc̹ern̞ed͙ w̳i̖th̞ p̫l̝eạs̭ing̫ ̺the
  ̪C̝r̻ea̗tor ̣a̱nd͚ ̳not ̦th̭e ̻cr̙eḁti̳on̫. Th͙e v͇er̫y̜ p͚urpo̘se͎ o͍f
  o̰u͍r̰ ̺exi͇stenc̰e͓ ̺is t͓o͉ w̗o̯rshi̪p̤ ̜[i.̭e. r͉e͇me̘m̯b͇e͉r,̯ s̼er̦ve,
  th̺ank, ̞p̬raise, ͓o͎b͖ey, glori̘fy̰,̜ ̪e̖tc̣]͕ ͈G͉od.͇ ̞I̱f̩ y̞ou̙ d̦o
  this ̻siṇc͉er͚ely ̰y̜o̜u w̬i͙ll͔ f̤i͙na̻l̦ly̜ ̩fe̹e̹l̗ ̤fͅulf̲ille͚d̠
  ̜a̱nd c̹o̞nt͖ent ͇in ̘li͔fe ̮no ̮m̳a͉tter ͉wh̥a̦t͇ ̥si̜tuat͍i̦on̙ yo͎u̱’re
  i̜n͍. ̗T̜o ful̞f͓i̭l ͇yo͔ur̤ ̰hi̱ghe͔r ̜p̹u͓r͎p̦o̗se ̭o̙f ̣w͓o͚rsh͖ipi̻n͖g̹
  God,̼ ͓m̭e͉an̝ș ̲t̠o̫ ͚bͅec̻o̬m̫e̻ ͉a be̗ing ̮th̲a̜t ̯iͅs̰ ͍in
  comm̲u̟nio̪n͙ ̹w̲it͖h ̼A͉l̼m̱ighty ̺God. ͍Th̲e͖r̠e͚ can̥ ̥be nothi͇n̫g
  g̼r͇eater ͇t̪h͈an ͎t͓h̠is̼.̫ ͖
  ͙
  Q͕ura̺n ̜doṯ ̫c̹o̻m̮ ̦for an͙ on͔l͔in͇e Q͕u̱rͅa̟n ̰[̜[t̗h͇e ̭ẉord ̭o̝f
  Go̳d]]
  Sun̪na͓h͙ d̹oͅt͙ c͇om̤ ̪for ̠o̺n̹l͇in̹ḙ ̻pro̦p̞heti͕c ̝ṭeac͇h̠i̩ngṣ
  [͖[̝th̳e̩ w͉or̻d̺s͙ of͇ t͇he ̙l̥a̜s̖t Prͅop̳h̲e̼ṯ]̥]͈

  ͔

 • Fps_Sausage
  Reply

  hey what happened with the fox news/bill oreilly slogan issue ?? did they
  remove it !!!?? any updates on that ??

 • Dr.Majid S
  Reply

  invite crazy loser Muslims , at same time make life hard for legitimate
  Muslims doctors teachers ect. then expect cohesion and harmony between
  Muslims and others or even Muslims among themselves !!

 • Warren Bleile
  Reply

  you all dont nkow even a quarter of whats realy going on ! demonic agendas.
  devil works in alot of diffrent ways and through alot of fucked up
  people… god is great they aint ….

 • Jesus Elizondo
  Reply

  If the cowboys are playing during a debate you can rest assured that I will
  watch the debate… on dvr, but I’ll still watch it lol.

 • Jesus Elizondo
  Reply

  Could you make a video on the Fed’s recent idea for helicopter money and if
  they will actually go ahead and do it. At this point they may have no
  choice before The Great Depression 2.0, as we are definitely in a deep
  recession right now.

 • Jesus Elizondo
  Reply

  Could you make a video on the Fed’s recent idea for helicopter money and if
  they will actually go ahead and do it. At this point they may have no
  choice before The Great Depression 2.0, as we are definitely in a deep
  recession right now.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>