Billionaires Flee to Panic Mansion Safe Spaces – #NewWorldNextWeek

Welcome to New World Next Week — the video series from Corbett Report and Media Monarchy that covers some of the most important developments in open source intelligence news. In this week’s episode:

Story #1: UN, China Agree on Silk Road Initiative Cooperation
http://bit.ly/2dsBok0
China’s Trillion Dollar Gamble: The New Silk Road
http://bit.ly/2cMiUrC
“Investment Guide to the Silk Road”
http://bit.ly/1zePN6O
China and the New World Order
http://bit.ly/2d8cUwr

Story #2: Police Abusing Confidential Databases All Over America
http://bit.ly/2dEz1cq
Seattle Cops Use CIA-Funded Geofeedia for Tracking Social Media
http://bit.ly/2cCJ0KD
Pre-Crime In WA As Gun Confiscation Proposed
http://bit.ly/2duRRUv
CA Law Says Cops Don’t Have To Care About Where Their Guns Are
http://bit.ly/2d5Zk9A

Story #3: L.A.’s So-Called Superrich Anxiously Building Underground Panic Mansions
http://bit.ly/2dEwT4J
Trump Steaks @ Sharper Image
http://bit.ly/2dsCb4o

#GoodNewsNextWeek: Funeral Dogs, Love Hormone, Mindful Moments
http://bit.ly/2dExgw7

(2066)

About The Author
-

28 Comments

 • Gregory W Trump Legion
  Reply

  An underground mansion defended by only a few people wont stop anybody.
  Donald Trumps private army will probably grow to become at least 30 million
  strong. A little bit of patience and common trench warfare tools is all
  thats extra needed to weed out a few rich people hiding in a hole.

 • Mićo Prodanović
  Reply

  The universe of the Fallout franchise is coming to life.

  Hopefully like the vaults from Fallout the ones in real life also end up
  being social experiments.

 • Irish Proc
  Reply

  ͖W̱H̞A̲T̖ IS̼ ̫I͓SLAM̹?͓ A̪n̟sw̯e̩r͕ḙḏ ̥in̻ 6 ͕p͓o̜in͓t̮s̰, p͙l̜us̖ 1͚.
  ̹
  ̩• B̪ẹl̫i͙ḛf̳ ịn̥ ̻Go̳d Ạl̼mi̯g̯hty̻.̞ He̟ h̹a̝s̰ ͍n̮o̯ p̯a̱rtn̼e̲r,͚
  ̣no̺ equ̠al ̥a͇nḍ t͚h͙ḛr̼e ̲is ̘n͚o̯th͈in̘g l̙ike̪ ̭Him̼. ̼He ̟ha̩s͓
  ̳p͎o̬wer̤ o̭ver a͍l͔l͉ th̹ings̟. ̝H̙e͓ is͈ ̻th̗e ̫tr͙ue re̹ali̘t̮y and̹
  e̟ver͇y̳t̙h͚i̪ṋg ̜e̜lse is͉ ju̘s͎t H͖i̙s̱ ̯creat̖i͓o̩n̬.̘ ̙Ju̬s͇t ͔as H͚e
  c͚r͎e̞a̰te͓d͉ ̳e̖ve͙ry̜t̮hing,̤ He̤ ͓can̺ ̫take̪ ̜e̯very̼t̬h̫ing ͕o̗ut ̞of
  ̼e̪x̰is̭teṉcẹ. ̜Th̜e̜r̠e is ̙not̝h̼i̗ṋg̱ be̪f͉o̗r̯e̫ H̦i̭m̰ a̰nd
  ͓n͎ot̳h͓ḭng͚ ̰aft̻e̼r Him.ͅ He̲ ͙is̟ ̺etḙrn̳a̩l̫. He ̰is ͖ṋo͖t a ̣“he”͎
  ̺b̼u̫t we ͕ha̙v̜e ̙li̥mite͉d̘ v̟oca̩b̯ul̩ar̰y. ̖H̳e̙ i̮s͎ per̳f̤e̫c͎t͖.̣
  ̬H͕e̗ is c̺o̮mp̰l͈e̠t̩e. H̘e is̝ e̹v̬er̻y̘t͇hin̘g̮ a̤n͍d̦ we onl̪y̯
  e̞xi͓s̳t b̮y ̭His̖ w̮i̻l͉l̩ and̤ pe̦r͙miss̬io͔n͙.͈
  ̲ ̳
  • Beli̖ef ̜in̰ the ̗A̟ng̜els.͎ I̲n̬te̦llig̭ent ̬an͍d͔ pu͖re̪ crẹatu̠re̟s
  ma͚de̗ o̬f̳ ̱liͅg̝h̗t. ̫T̖h̭e̫y͍ are̠ inher̘e̜n̜t̟ly ̤go̼o̮d ͍a̝n͖d have
  n͍o fre̳e ̦will̮ to̳ ̯choͅos̭e͈ ̟t̲o̜ b̬e̟ ͔ev̗il. ̘Hum̼a̭n̠s are ͔a͚lso̫
  ̯in̰h͉eren̰tḽy̘ good,̩ t̪h͙is is̱ ̺called̟ ̯t̖h͚e “f͓it̜r͙a̟”,̳
  ͕wh̙e̝r͈e͍b̪y human̰s ͔a̺r͉e ̺born wi̝th͔ a͇ ͔nat̻u̳ral̙ /̬
  ̰in̞s͖tin̯c̻tuͅa̲l i̗ncl͙i͇n̠a̘t̳io̲n ͉to ͅb̩e k͖iͅnd̜, g̲ene͚ro̟u̖s͎,̱
  f̺a̖ịt̩h͕ful̙ ͓an͖d̝ ̭c̥om̩pͅḁss̯i͇on̥ate̮. Thi͚s͚ c̞an̖ be͎ clea̦r̘ly
  ͍o͇b͚serv̰e̳d i͔n ḁl̰l̘ ̻c̳h̠iḷd̳ren̯ ̠o̯f͇ ̝ever̠y r̩a̟ce ͅand creed̘.
  Ho͇wever,͔ ̫ḓemo̱ni̻c ͉ḭnfl̙uen͙ces f̪ro̙m ̺s̻ome o̟f ̟the ͙j̝in̜n̟ki͍nd
  ͓~̬ ̤cre̥a̗t̞ure̳s ̝w̰hi̮c̜h̭ h̤a̰v͍e ͉e̤x͙i̟sted͙ b̪e̬fo̪r͙e̘ ̟hu̮m̳ans̯,
  ͔who ̼have͙ ̜an ana̪to̲m̩y̥ of ̗fiṟe/p͎las̱m̼a b̭ut̟ ͇a̺re
  ̹uno̮bse̪rv̠a̫b͙ḻe̩ ̞to͉ o̖ṳr ̙e̤ye̠s mu̗c̥h ̝ḷike ̻man̲y c̬olou͈rs͇ in̳
  ̥t̼h͍e͕ ̣e͔lec̣t̜ro͕ma̞gn͕e̟ṭic̰ ̣s̠p̹e͎ct̜r͈u͓m. ͕~ ̼Theͅs͇e
  d̟e̜m͕o̮n̪ic͚ in͙f͓lu̝e͈n͉ce͖s̗ c̗omp̮e̬t͎e̜ ͍wi͚t͕h ̺a͈n̹gelic
  in̦f̹ḻu̩en̙c͕es ̙in̝ ͙o͚ur l͙i̠v̤e̺s.̮ W̖it̖h͓ t̼he̥ ̜f̼ṛeewil̻l ̹gi͕ven
  ͓to us wͅe̙ ̠must ̠c͓hoͅos͖e, dai̦ly̖,͉ w͓hi͖ch͍ ͈i̭nf͇ḷụen͓c̦e͎ ̬to
  follo̟w͎.
  ̳
  •͎ ̬Beli̮ef̯ in Di̻v̙in͚e͎ B̞oo̹ks. B̩eli̳e̟f in̠ ̠the ̥B̬ib͓l͍e͍, ̮t̩h̭e
  T̹orah,̯ ̗t̳h͉e̗ Psa̞l͖ms̙, ̥th̫e ͎G̖o̤s̘pel͇ a̬ṉd ̮a̦ll di̯vin̝e͎
  b̭o̻oͅks͍ wh̯ic̠ḫ do (or̳ ̳di̼d) ͅc̼aḽl ͍you̳ ͍to̥ r͇eme͔m̻ḅer ̥t̥he
  ̥Ọn̼e ̼a͍nd͈ ͓Alm̱i̱ght͔y͈ ͔G̯o̖d ͖in͔ ̥you̘r ̙ac̺t͓iọn̫s̯ a̭nd w͚ord̫s̘,
  ̫an̖d͓ ̱to o̥bey Hi̖m, fo̰r ̲y͕o̲ur o͚w͎n sak̞e͍. Fin͍a̰lly, ̲tẖe̥ l̬a͚st̮
  divi͇ne̫ re̯v̥el͉a̳ti̻o̺n;͈ ͉t̞hẹ ̺Qu̲r̻’̬a͍n, ̖wh͓ic͈h co̭nf̠i͚r͍ms͙
  w̥ha͈t̯ ͙w̮e̺ ̤al̮rͅe̘ad̳y̫ k͎n̤o͔ẉ ͇a̼bo̺ut ̬țhe̫ ̤p̩rev̥ious͙
  ͍s̥c̞rip̤t̼u̲re̗ș ͉be̹i͔ng͍ aͅlt͙e̦r͎ed͖ ͍a̠nd mͅani̹p͕ul̰ate̦d͙, ̟an̩d͙
  ̱whi͔c͎h̫ ͈rect̻if͎ies t̬h̜o̳s͔e̺ e̝rr̳o̯rs ͖and g͓ịve̥s ̲u̗s̰ ͅa ͎fir͖m̳
  ͔g̪r̭o̖u͙nd͇i̠n̼g̰ ̙in auth͔entic̯ ͓g͉u̱i̘d̦a͍n̲ce ̭a̳nd kno͕wled̦g̹e̙
  fr̺o̻m͈ o̬ur̳ ͚Crͅe̞a̟tor̗. ̠A̺s ͚p̦r͖omi̙sed ̖iṇ ͚t̩h̜e Q̩ur̖’aͅn
  i͉tse͚l͕f,̖ t̖he las̤t̲ ̪re̫ve̺l̮a̪ti͙o̲n ͔wi̖l̠l ne̯ve͖r̻ ̖be cha̯nge̺d
  ͉and͓ ̹s̭o̤ ͓n͇o m͚ore͓ ̲m̬e͓ssen͎g̟e̞rs͈ o̯r ͇boo̰k͔s w̖i̱ll be͔ ͕s͉e͕n͚t
  to h̟um̫an͇ki̜n͓d̝. ̤T̯h̘e͚r͔e i̯s̰ ̘no̦ more̜ ͖gu̘idan̤ce̘ to ͙c̰o͙me͉.̩
  Go̝d͉s̩ fa̦v̖our̦ u͉p̙oṇ ̫us̗ has͖ been̹ c͍o͍m͚plet̲ed̙.

  ̜• ̙B̙el̻i̖ef̣ i̞n t̳he P̰ro̤p̰h̟ets͉.͇ B̟eḻi͚ef ṱha͔ț ̰ev̯e̩r̳y̖
  ̲na̯t̠ion ̳had p̫ro̯ph̹e̬ts se͙nt ͖t̹o i̟t,̜ ̙t̥o̪ reͅm̩i̦n̥d͉ the
  ̟p͙eo̠p̤l͉e ̗ab̲o̪ut ̜oṷr͚ ͖c̯ovenant ̳w͇iṱh̬ G͓o̼d. T̪h̻at̼
  ͅb̲e̳f̳o̠rͅḙ ̲H̰eͅ ͚pu̖t̥ o͈ur ̘soul͖s ͖in ̞thes̘e̮ ̠bͅo͚dies̙,̞ we
  ag̙reͅed ̥t̙o ͙tḫi̹s chaḷle̬n̜g͈e̠, a̦nd w̙e͈ ̠a̟g̩r͎e͙ed͙ ̟to̱ be̩
  tes̙t̤ed̪ ͙ọn̤ ̤e̙a̫rțḥ.̱ ̜Ov̩e͇r ̯124ͅ,000 ̣Prọph͎et̖s̟ h̜ave ͖be͍en̻
  se̜nt̗ ͕to ̲all t̘h̜e͖ ̩peo͔p̻l͖e͇ ̠of͕ ̳t̜he͓ ̖wo̳rld.̟ O̞f ̞the̩se
  ͔Pro̹p̖h̫ets̹, ͈a͚ro̙u̦nd 30̲0̹ were M̹e͓sse̲n̲gers̞. ̦They̺ we̠r̝e
  s̺e̫ṉt̮ w̫i̮t̬h a div͍in͔e̠ r͕evel̖at͔i͍on͙.̣ ̲Ḁs Musli̞m̗s̙ ͎w̞e ̲d̬o̦
  n͉ot̖ di͔ff̯ere͎nt̯iatͅe ͎betͅw͙ee̩n̮ th͕e M͔e̮ṣse̞nge̥rs. T̞he͈y ̣are̟
  ͕a̳l̝l equ̙a̝l͍ ̺an͇d ̖w̟e͉ ͖t̩ru̮s̭t ̖a͍n͇d̗ be̺l̲i̤eve̠ i̝n͚ ͍them̬ all.̫
  Ad̠am͉,̦ ͕E̠no͇c̟h̯,͇ N͖oḁh,̰ Lo̭t,͇ ̝J̤o͔n̖a̘h̥,̺ A̲bra̼hͅa̫m,
  ̬I̗sͅ’̼mͅaee̖l,͓ ͔Is’̤a͔ac͎, ̙I̮s̰’͈r͙ae͈e̺l, J̼o̭s̖e͚p̮h, ͕J̱eͅs̭u͕s͇,̘
  M͖uha̖m̭mad̳ –͔ ͚A̯l͈ḻ ̼w̖ere̘ ͓amo̠n̟g̼ ̜th͕o̗s͍e mo̯s͉t ͚bel̙o͓ved ͇t͖o̞
  Gọd͎.͚ Howevḙr̞;̥ Mu̺ham̙mad̙, ͉b̤ḙi͕n̩g t̹he͎ ver͚y ̳l̙ast̯
  me̯ss̩eṉger̼ ̝w̬as̺ ̱no̜t j̲us̥t̠ ̣s̫ent to o͕ne̱ natio̗n̫, ̖b͉u̼t̖ ̤h̤e̞
  ̦was sent̠ ̫a̪s̗ an ̟exa̭m͙pḻe̝ ͖f̞or̞ ̖t̰h͕e ̖en̗tir̼e̙ ̼w̻o̺r̳ld̫.
  ̪Wh͍i͓l̤e ̟w̳e̯ ̜Mu͙sl̻ịms̲ mus̥t̬ ͖belͅi͙e͚v͕e͚ a͙ḷl the ̘Mes͙sen̳g̙ers
  a͚r̖e̯ e͖qual, w͕e̻ ͇u̳nde̙ṛsta̺ṇd ͈tͅh̜a͓t being th̝e̥ ̼la͓st̯
  mes͔sen͎ger̹ h͎as very ̲ḫo̼nͅoͅu̥rabl͇e ịmpl̰ica̳ti̪ons.̩ We̜ b͔el͇ie͎ve
  ̼i̬t͕ i̹s͔ ̙th̟e͍ fin͖al ̥mess͓e̬ng̪er̮ wh̼o̝ will̪ ͙i̩ṇṱẹrce͙d̺e̯
  a̠n̮d͚ as͓k ̫G̮o̲d̼ t̹o be̲g̻i̮n̳ ͎J̣udg͔e̫me͓n̮t d͕ay̭,̼ ̖ẉhe̘n̙ ̰n̲o
  ͙oͅne e̤l̦s̯e wil͖lͅ a̦n̯d ͔ma̟y͉ ̼pea̳c̦e be u͉p̼on̗ ̬him an̼d o̲n ̫a̞ll̠
  ͓t̰he̩ ͔p͇ro̙ph̰ets ̲and ͕me͕ss̫en̲g͇e͚rs̻.̤

  • ̲Be͕l͎i͈e̹f i̻n ̻th̤e ͙D̪a̪y̹ ̞of̪ ͈Ju̺d̝gḛm̹en̞t̟. ̹Belief ̩in ̤t̰he
  s̺c͙a̫l̪e͓ș ̺whi̩ch̺ wi̥l̥l̺ ̞wḙi̦g̟h̼ o͔ur d͎e̙ed̘s̬, ̪t̥he̬ ͔on̝ly
  ͙co̝m̰m͈o̪d͔ity̹ o̻n ̜th̯at ̦da̞y wh̘en ̦gol̮d ̝a̩nd̖ ̟silvẹr w̬iͅl̦l ̤be
  m͙e̙a̹ning͈l͓ess. ̱A̼ft͓er͈ ͅt͉hi͙s̩ ̺w̜o͍rl̟d ̘has̥ ̩en͍d̗ed̗ an͍d̪
  t̘he͎r̩e̞ aͅr̙e no̰ mo̫re ͙peo̗pl̲e̪,̹ a̘ll͕ will ̯be ṟesu͈rr̬e̦cted͙ /
  rec̝re̮a̞te̤d͚.͕ ͔W̦e͖ be͔li̦e͇v̭e ͇ma͍nki̪n͖ḓ ͅaͅnd ̪j͚i̘nn͇k͎i͎nd̯
  ̗w͚i̻l̲l ͓th̤en b̩e ̩w͚ait̺i͔n̯g ̯fo̟r̳ ̘5̬0,0̱00̮ ̙y̠e̼a͎rs̼ ̳f̬o͇r͉
  juͅd̩gem͇en̹t to begi̭n.̰ ̹Fin͕a͉l̜ly,̤ t͉h̼e̗ ̲la͕s̟t̤ P̟rop̭het,̝ m̝a̫y̦
  ̜G̪od ̣bles̳ș him̤,̥ wil̟l̟ ͕pͅro̟s͖t͔r̦a̲te̬ ̯t͈o ͖the̩ A̳l͍mig͓h̼ty
  ̙and͉ ͇h͚um̘bl̹y ͔a̖sk͈ H̦im țo beg̗i̪n͇. T͇h͕i̘s̪ will̙ b̫e͈ ͓a̼
  ̥tor̪me̗ṋtḭn͉g t̤ime ͈and̤ p̮ḙoͅp̻l͙e̟ w͈ho̹ ͈th̗in̯k̖ ͎the̖y͙ ̬a̱re̪
  ̖goi̦ng̤ ̹t̙o he̞ḷl, will stil̥l͍ ̗want̜ ͚jud̜g̥e̠m̲en͙t to̘ c̺o̰m͍mence,
  ̗jus͙t̰ ̠to l̙ea̬v̜e this̯ p̫l̤aͅc̪e. G̻o̲od and͈ ba̜d̬ de͎ed̠s̬ w̗i̞l̦l̺
  b͕e weighe͎d̹.̩ ͚Th̖e ṵl̝tḭm̱ate̼ ̥f̪at̪e ̭a͚nd ̺y̞our̦ fi̞n̜al͈
  d̦estinat̤i̠on͉ ͔wil͔l͕ b̗e̟ d̪eͅci̲d͚ed̗. ̹H͖ea̩vḙn̞ ͓or hel͓l wil̞ḽ
  ͙b̭e ̮r̜eẉard͍e̥d to ̳th̝ose ̖who ͅea͖r͓n w͕ḥaͅt t̩he̖y ͔e͎arn. ̼D̮o̰n’t
  ̟feel hopel͕e͈ss ̜tho͈ugh.̥ ̬If yo̰u͉ ͖si͎nc̫e̘re̼ly̺ ͕re͎gret̯ ̮y̠ou͈r̫
  ̪s̘i̮ns̟,̰ an̺ḏ ̣ask ͇Go̯d̝ ͍to ̲fo̗ṟgi̱ve ̗you ̬i̙n̘ ṭhis ̦lifeͅ,
  ͙th̹ose̮ ̝very ̪sins̺ wi̻l̠l͚ ͖be țr̹a͎n͖s͚foṛm͈ed̺ f̭rom bad̬ de̫eds̰
  ͓int̪o good͓ ͍d̙eeḏs.͈ ̪Ever̜y go̲od͖ ̱i͇nṱe̮nt͉i͇on ̦y͙o̫u ̩m̬a̺k̪ẹ
  i̜s̘ w̻o͈rt͚h on͔e̙ g͖ood̦ d̬eed̺,͔ wh̹il͔e̺ eͅver̠y̺ e͙vi̪l ̘intent̳ion̰
  ͈is͖ ͓no͈t coun̥t̻e͚d,̞ ̘u͙n̦l̘es̩s̖ yͅou ̦act ̣on̖ ̣i̙t͕ a͓ṉḓ ͓cͅom̗mit͚
  ̦t͉he si̝n̥.̗ ̯I̭f̳ ̞you̺ act ͖on ̪ḁ ͅgoo͎d͇ ̣inteṋti͍o̱n ̬it caͅn ̯ḇe̞
  ̘w͕oͅrt̗h̹ ̞10̥0̣’s ̫o̦f good̗ de̹e̳ds̳. R͕i̟g̜ht̘e̘ousnes̫s͕,͇ be̹l̳i͚ef̯
  i̳n the̩ la̱s̘t͔ ̲da͖y̘ a͈nd̤ ̗be͔l̦i̟e͓f ̤i̫ṉ Go̟d̘ ̗are̪ a̩ll ͓yo̠u̠
  nee͔d ̘to at̮t̩a̼i̜n͇ t̤h̺e ̝u̲ltim̲a͍t̮e ̮v͎icto̪r̦y.̗ ̻To ̰r͈em̱a͎i̩n
  eteṟn͙a͓lly in ̙H͔i̮s̩ p̰l̤ea̻s̤u͚re, re͙ṣi̲di͎n͎g ͚in ̺Hi̮s̝ gard̼e̼n̝s̫
  of ̳bl̤iss ̮whe̝re͈ ạḻl ̻hards̲hip,̹ ̲evil͇, ̝d͔i̟s̬ḙa͎s̬e ̭a̲nḓ
  ̥s̺u͓f̜f͔e͍r̩i̞ng̺ ̣a̹re removed̪,̘ ̹r̤ep̹lace̟d̺ ͔b͉y al̗l t̟he
  ḍeli̲ght̳s ỵo͉u͚ ̩ca̦n̗ ̘and ͖c̻a͖n’t͓ ̯im̲a̞g̯i͎nͅe̼.

  ̬•̣ ̪B̩el͕i̺ef in ̝G̯od̼’s ̙p̤r̞eͅd͎eͅst̳in̹a͉t͓i̥o͇n͕. ̘Bel̲ie̥vi̳n̼g
  t̯ḫat G͚o͕d ̣knows̼ ̫e̝v̭e͍ṟy̙thi͕n̹g ͎tha̮t h̬as b̖een̟,̬ and w̻i̯ll͔
  ̫be. ͍B̠elie̠ṿi͎ng ͕țha̩t t͍h̖er̟e̤ i̞s n͙o ̪p̦ower ̮o͍r͉ ͖a̯b̦ility t͉o̲
  d͚o a̖ṋy̞thing̬ ̖exce͔p̯t b̟yͅ H̜is̘ pe͕rmis̟s͚io̺n an̹d̖ ̦p̝ow̳er̜
  ̗f̳ro̰m ͙Him. ̜Ḅe͍l̟ievi̝ng̫ t̮h̯at w̗e̯ ̼a̮re ͅb̖ut̜ a ̹tḭm̫e̲li̬n̼e̠
  of̱ ̥i̭nt̤en͉tio̲ns,̺ ͓a͇nd̜ t͍ha̯t H͕e ̮i͕s ͔t̞he one̟ ͈wh͚o̖ ͚dec̤i̘de͉s
  ͍whet̥her ̣o͙r̟ ̟not̤ to̥ g̰i͔v͇e̩ ̬u̫s ͍th͈e̻ ab̺il̳ity̤ to fulfilͅ
  ̮t͈ḥose i̮n͚t͙en̳t̙ḭo̫n̜s̠. B̦e͖lͅie͔v͙ing̦ t̳h̜at͇ ̫H̗e͈ ̹is t̫h̗e
  ̦M̦osṯ Wiseͅ, ͔a̝n̟d that a͈l̝th̲ou̲gh̥ w̪e͖ ̬ma̲y̱ ̘n̥o̰ṯ
  ̩u̘nd͕ersțand̝ ̫His ͉w̙i̗sdͅo̭m̗, ͕w̤e̖ submit̫ to H̝iͅm̯ ̱a͈nd tr͇us̳t̘
  that ͉e̝v̳er͔yt̟h̦i̺n̙g ͉t̬h̼a̰t ̱h̜app̦e͚ns ̫is ult͈imate̦ly͓ ̩for ̹o̘ur̤
  o̟w̹n g͍o̤od̲. H̖e̱ is̫ b͖enevol̦e͖nt͕, m͓e͍rc̫ḭf̙u͈l ̙a̳nd lovi͕ng
  ̮a͖n̺d̬ i̜t̪ i̩s ̪H̩i̥s p͙l͈e̙as̱ṵre̬ to see us be̫i͎ng͈
  ben̻e̼vo͚l̗e̪n̘t̙,͇ mer͓c̪iful and͍ ̗lo͕v̤in̬g̬.
  ̟
  • ̲A̖ M̳uͅs̬li̫m m̘ust ̞t̤e̬st͈i̬f̖y̺ ͓t̺haṱ ͖Gͅod is͈ ̭One͔, ̦h̯as̠ n͔o
  e͔q̱uͅals,̬ ṉo ̰par͙t̘n̞e̫r͈s an̫d̲ t̩h͓ere ͕is̳ ͕noth̝ing̥ li̗ke Him,
  ͉and ̰we m͇u̺st͙ ̺te̟s̥ṱify ͔t̤hat̜ i̫n͓d̗eed M̼u̜h̤a̮mm͖a͇dͅ ͅi̠s̱
  ͖ver͙yͅ ̬c̜l̘ear̙ly th̲e las͉t̤ ̼meͅs͈s͔e̬nge͙r ̭se͔n̳t by̺ ̳Go̰ḏ.̖ We̼
  ͈m̲us͓t pra̖y̝,̲ give c̲ha̮ri͙ty, fa̼s̺t, ̤a̗nd ̯p͈er̤form pi̠lgr̹im̬a̬ge,
  ̤t̻her̦eb̯y e͉ar͇niͅng G̪o̻ḏs̜ f͔or͉gi̹v͙e̼n̘ḛss̪ ͎an͎d̮ ̙ma̬nyͅ ̝good̙
  ̯de̩e̱d͎s̟ ̭/ i͎n̦vͅes͎t̝ment̞s͕ f̱o͎r ͎the r̼e̺a̺l ͙e̪ṭe͍rnaḽ ͕l̹ife̙
  w̝he̱n̝ ṱh̝i̥s̘ ̤t̠em̟po̰r͓aṛy ̰a̯bo̞d͉e̫ is ̜d̪u̙m̬pe͙d. W̘e͕ ͉m̤ṳst
  ͚be͕ h͈o͙n̫e͇s̮t̪, t̻rut̟hf̭uḽ, t͙r͔u̱st̰ẉor̻t͎h̻y ̮a͎nd ̲rḭgh̯teous͙.̲
  ͓Be̝ p̯le̦as̝a̳nt̩, ̺h̤y͚g̮i͇e̥nic̠, h̞a͈v͉e͇ ̱goo͔d̟ ̦c͓h̻a̫ra̟c̠te̘r͓
  a̘nḓ b̼e ge̖nero̼u͉s̖.̫ Bͅḙ g͕ra̤t͕e͖ful, ̝pati̪ent̞,̰ ̞m͔er͖c̥i̱f̻u͈l
  ̝a͉nd c̼ou͙r͙a̩g̖eo̤us.̮ ̰Basic͇a̞lḽy ̯l̮o̗v̥e̠ ͙f̣or ̯your
  ̰b̗ro̮t̖her͇/̮s̳i̫sṱer͓ ̥what ͔you w͕o͖u͔l̰d͕ l̟ove̜ ̱f̦or yo̞ur͕s̟elf.͉
  ̝A M̰u̩s̩l̫im̤ i͍s co̬n̼ce͓r̯n̝e̜d̹ ̱w͙it͎h p̩lea̦sin̥g͈ ̰t͇he͚ C͓rea͕to̥r
  and̖ not th̖ẹ c̮re͔at̖i̜o̩n͖.̻ ̬The ̘ver̥y p͈u̯r͇p̳o͙se̜ of ̬o̦ur͍
  e̝xi͙s͚t̘e̠n̫ce̪ i̺s ṱo w̗ors̗h̲ip̭ ͍[͍i.e. ṛe͕mem̺b͓e̳ṛ, se̠rve,̠
  th̘an̦k̟, pra̮i͚s̰e͚, o̜b̘e̩y, ̙gl͇ọrify, ḛțc͖]̬ Go̳d̺. ͍If ̦y͓ou ̘do̤
  ͖this ̙si͈nc̥erel̥y̯ ͉y̦ou̮ wil͔l f̫inal͉lͅyͅ ͍fe͓e̮l fu̫lf͓i͉l̯led̠ a͎nd
  c͎o͕n̙t̮enṯ in͍ ̰li̜f̤e̼ ̺no̺ ma̜tt͖e̥r wh̜a̠ṯ ̙situation͕ ͍y͕o̹u̦’rͅḛ
  in. To̲ f͕u̼lf̝il͎ your hi̳gh̼er ͎p̞ur̟pose ̙of w̤or̦s̮ḥiping̫ God,̣
  ̠mea̖ns ͔to͎ bec͔om̫e̮ a ̮b̖eing th̖a̱t̗ is͔ ̯in ͙com͖mu̘ni̫on w͇i͙t͚h
  Almighty ͎G̞od̥.̙ ̭T͔ẖere̤ c̟an̻ be̤ n̙o̞t͍hi̝n̳g ̯g͍r̹ea͎t͇er t̪h̺an̟
  ṯh̗is.

  ̮Q̳ura̞n̟ ̠d͍ọt ͇cͅo͔m̳ f̬or ̺a̻n̪ ͈o̹n̲l̮i͓n̥e ̼Q̭uran [[the̪ ̼word̞ ̻ọf
  Go̳d̩]]
  Sunṉah dot c̞o͍m for o̠n̩l̰in̠e̻ ͇p̣r̰o͉p̹he̤ti̘c͓ te͖a͔chi͕ng̥s͍ [͓[t̙h̳e
  w̝o̘rd͍s͙ o̤f̫ ͖the̗ la͈st̺ P̯r͎oph̻et̯ ̦Muham̺ma͙d̼]]ͅ

 • Mister International
  Reply

  ROFL ‘underground panic mansions’ in LA?! Now that is a brilliant and
  well-thought out plan in one of the world’s most seismically active areas

 • Michigan WoodlandWarrior
  Reply

  Hahaha… those bunkers are underground. and who owns the ground? God does.
  So if the wrath of God comes upon you, it won’t matter if your under
  ground, or under water, or in space. Because if the wrath of God comes upon
  you, there is no where you can go, and nothing you can do to save
  yourselves. Oh, there is something you can do and that is repent ad keep
  the commandments, then I suppose he may preserve you for doing is will only
  knowing Jesus Christ can save you. Other than that, like I said above,
  there is no where you can go or do, to save yourselves in the Great
  Tribulation unless you repent like Nineveh. Matthew 12:41 mww

 • countessarcadius
  Reply

  THE UN is THE GLOBAL GOVERNMENT’ – just like Bush Sr, said , in his
  September 11, 1990 speech to the nation, where he mentioned the NWO for
  the’ first time, he also said the UN would govern RULE OF LAW IN IT’

 • Konaalii Alohaohana
  Reply

  This began with buying surplus middle silos. Then the big push build new in
  the 80’s caused by the elite who orchestrated the Iranian takeover of the
  usa EMBASSY. The military had equipment & personnel close enough to extract
  those captured within hours of the assault. ALL data on site should have
  been destroyed but orders from the top prevented this. The los odd the USA
  embassy was obviously planned from inside to topple the Carter presidency.
  There was for years of peace no warfare by the usa anywhere. The military
  bankers were pissed they weren’t making money on killing. They tried to
  kill Carter but missed. They orchestrated an economic collapse too. You can
  thank the Federal Reserve bankers for both these events to take control.
  They’re ALL guilty of treason against we citizens.

 • lininomartino
  Reply

  The U.S. does not have an agency to which individual police depts. must
  report police shootings, killings, arrests, etc. I think that should be an
  agency that we the people require.

 • Swiss Knight
  Reply

  Revelation 6:15-16
  Then the kings of the earth and the great men and the commanders and the
  rich and the strong and every slave and free man hid themselves in the
  caves and among the rocks of the mountains; and they said to the mountains
  and to the rocks, “Fall on us and hide us from the presence of Him who sits
  on the throne, and from the wrath of the Lamb;

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>